ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Dokumenty

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

OBSAH:

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY
 2. a) Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání
 3. b) Základní práva a povinnosti dětí
 4. c) Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí
 5. d) Povinnosti zákonných zástupců

 

 1. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
 2. a) Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání
 3. b) Ukončení vzdělávání dítěte

 

 1. POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
 2. a) Povinná předškolní docházka
 3. b) Individuální vzdělávání

 

 1. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY
 2. a) Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
 3. b) Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
 4. c) Orientační režim dne
 5. d) Účast na akcích pořádaných mateřskou školou

 

 1. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
 2. a) Zařízení školního stravování, organizace a rozsah
 3. b) Stravovací režim dětí v průběhu stravování
 4. c) Způsob odhlašování školního stravování

 

 1. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ
 2. a) Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
 3. b) Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství či násilí

 

 1. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY
 2. a) Zacházení dětí s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
 3. b) Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy

 

 1. PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ.

 

 1. 9. POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ A STÍŽNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 2. a) Místo zveřejnění školního řádu
 3. b) Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem
 4. c) Účinnost a platnost školního řádu

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY

 

 1. a) Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání (§33 Školský zákon)
 2. Mateřská škola v rámci předškolního vzdělávání

– podporuje rozvoj osobnosti dítěte

– podílí se na zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvíjení dítěte

– podílí se na osvojování základních pravidel chování dětí

– podporuje získávání základních životních hodnota mezilidských vztahů

– vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

– napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy

– poskytuje podpůrnou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

– vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

 1. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání, podle konkrétních podmínek mateřské školy (§5 Školský zákon).

 

 1. Při plnění základních cílů vzdělávání mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v §2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními vyhlášky č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

 

 1. b) Základní práva a povinnosti dětí
 2. Každé dítě má právo

– na kvalitní předškolní vzdělávání

– na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

– při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zajišťuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte

– využít adaptační režim při nástupu do mateřské školy. Zákonný zástupce může být přítomen ve třídě tak dlouho, aby jeho přítomnost byla prospěšná a přínosná pro adaptaci dítěte. Stanovení délky pobytu dítěte v prvních dnech konzultují rodiče s pedagogem.

 

 1. Povinnosti dětí

– respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla

– řídit se pokyny učitelek a jiných oprávněných osob

– nenosit do školy cenné věci, peníze, nebo předměty ohrožující zdraví a mravní výchovu dětí.

Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením, či ztrátou věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny a nebyly vyžádány učitelkou.

 

 1. c) Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Rodiče/zákonní zástupci dětí mají právo

– na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí

– vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

– na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí

 

 1. d) Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou povinni

– zajistit u dětí, podléhajících povinné školní docházce, její řádné plnění.

– na vyzvání vedení mateřské školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

– informovat učitelky mateřské školy o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

– oznamovat učitelkám mateřské školy důvody nepřítomnosti dítěte = rodič je povinen omluvit dítě z předškolního vzdělávání neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů, buď telefonicky, e-mailem nebo přes aplikaci – Naše MŠ.

 1. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 1. a) Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání

– Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Zákonní zástupci dětí, které nejsou osvobozeny od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty tyto podmínky:

 1. úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce
 2. úplatu provedou zákonní zástupci na účet: 100719362/0300, úplatu označí VS, který byl dítěti přidělen

 

 1. b) Ukončení vzdělávání dítěte

Ředitel školy může po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, pokud:

– se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná, ukončení předškolního vzdělávání doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení, zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, nebo úplatu za školní stravování  ve stanoveném termínu a nedohodne s vedením školy  jiný termín  úhrady, zákonný zástupce opakovaně nevyzvedne dítě včas (3x  dostane k podpisu „upozornění“, poté bude řešeno s vedením školy). Předškolní vzdělávání  nelze ukončit dětem s povinným předškolním vzděláváním.

 

 1. POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA

 

 1. a) Povinná předškolní docházka

– Zákonný zástupce je povinen v době zápisu dítě přihlásit k předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Dítě může navštěvovat i jinou než spádovou mateřskou školu – o této skutečnosti musí být spádová mateřská škola informována.

– Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno na nepřetržité 4 hodiny v pracovní dny kromě školních prázdnin. MŠ prázdniny nemá, školní rok je od 1. 9. do 31. 8., takže povinné předškolní vzdělávání se v tomto řídí podle ZŠ.

– Začátek povinného předškolního vzdělávání v naší MŠ je v 8.00 hod. (tzn. konec nejdříve ve 12.00 hod.).

– Rodič je povinen dítě omluvit neprodleně (nejpozději do 3 dnů) – osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně a sdělit důvod nepřítomnosti. Plánovanou nepřítomnost je potřeba sdělit písemnou formou třídním učitelkám, prostřednictvím aplikace Naše MŠ, nebo zást. ředitele pro MŠ D. Horákové – a opět uvést důvod.

 

 1. b) Individuální vzdělávání

– Zákonný zástupce má právo v odůvodněných případech zvolit individuální plnění předškolní docházky.

– Zákonný zástupce může požádat o individuální vzdělávání kdykoliv v průběhu školního roku.

– Ředitel školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.

– Ověření úrovně očekávaných výstupů bude probíhat v listopadu a v únoru – přesné datum předem určí a oznámí zákonným zástupcům vedení školy. V opodstatněných důvodech je možné termín změnit.

– Ředitel školy má právo ukončit individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte na přezkoušení ani v náhradním termínu, nebo pokud bude shledáno, že dítě neplní očekávané výstupy. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

– Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle §16 odst. 2 písm. d) Školského zákona.

 

 1. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1. a) Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

– předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

 

 1. b) Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

– Provoz Mateřská škol, a je zřízena jako škola s celodenním provozem – od 6. 30 do 17. 00 hod.

– Omezení či přerušení provozu určí ředitel ZŠ a MŠ po dohodě se zřizovatelem v období vánočních

(a souhlasem rodičů) a hlavních prázdnin, nebo ze závažných důvodů –  Informace o uzavření

a případném umístění dětí do jiné mateřské školy v době hlavních prázdniny jsou oznámeny nejméně 2 měsíce předem (§3 odst. 1).

– Vzdělávání probíhá v 9 třídách: 1. Kytičková – pro 22 dětí

 1. Sluníčková- pro 24 dětí
 2. Berušková – pro 24 dětí
 3. Motýlková – pro 24 dětí
 4. Včeličková – pro 28 dětí
 5. Zvonečková – pro 20 dětí
 6. Hvězdičková – pro 17 dětí
 7. Srdíčková – pro 18 dětí
 8. Broučková –pro 20 dětí

 

Celková kapacita mateřské školy je 197 dětí, rozdělených zpravidla podle věku.

 

 1. c) Orientační režim dne

– Kytičková, Sluníčková, Berušková, Hvězdičková a Srdíčková třída

6.30 –   8.00    příchod dětí do MŠ

6.30 –   9.30    dopolední činnosti

8.45 –   9.00    přesnídávka

9.30 – 11.30    pobyt venku

11.30 –  12.00   oběd

12.00 – 14.15   spánek/klidová činnost, oblékání

14.15 – 14.30   svačina

14.30 – 17.00   odpol. zájmové činnosti, indiv. přístup

– Motýlková, Včeličková, Zvonečková a Broučková

6.30 –   8.00    příchod dětí do MŠ

6.30 – 10.00    dopolední činnosti

9.00 –   9.15    přesnídávka

10.00 – 12.00    pobyt venku

12.00 –  12.30   oběd

12.00 – 14.15   spánek/klidová činnost, oblékání

14.15 – 14.30   svačina

14.30 – 17.00   odpol. zájmové činnosti, indiv. přístup

 

 

– pokud mateřská škola organizuje akce, jako jsou výlety, divadelní a hudební představení pro děti, besídky, dětské dny, apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí – písemně na nástěnkách a zároveň prostřednictvím aplikace nasems.cz.

 

 

 1. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 

 1. a) Zařízení školního stravování, organizace a rozsah

– Stravování na naší mateřské škole zajišťuje firma Školní jídelny Hořovice, se sídlem v ZŠ Králův Dvůr – Počaply, Tyršova 136.

– Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole denně odebírá – dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Dětem, které půjdou po obědě domů svačinu rodiče odhlásí (svačinu domů děti nedostávají).

– Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti v mateřské škole konzumují v rámci pitného režimu.

– Stravné se přihlašuje či odhlašuje den předem – na internetovém portálu nebo telefonicky.

– Způsob platby dohodnou zákonní zástupci dítěte při odevzdání přihlášky vedoucí stravování.

– Neuhrazení úplaty za stravování může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ. Předškolní vzdělávání nelze ukončit dětem s povinným předškolním vzděláváním.

 

 

 1. b) Stravovací režim dětí v průběhu stravování

– V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího stravovacího režimu:

8.45 – 9.15 dopolední přesnídávka

11.30 – 12.30 oběd

14.15 – 14.30 odpolední svačina

– v rámci pitného režimu mají děti k dispozici po celý den pitnou vodu, čaj

 

 1. c) Způsob odhlašování školního stravování

– při náhlém onemocnění ráno do 8.00 hod.

– telefonicky – 311 572 860

– e-mailem – jidelnykd@seznam.cz

 

 

 1. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

 

 1. a) Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zákonnému zástupci dítěte, nebo jím pověřené osobě.

– K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednu učitelku připadat nejvýše 20 dětí z běžné třídy, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let. Při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost pečuje o bezpečnost dětí navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

– Učitelky se snaží předcházet úrazům u dětí vysvětlováním, upozorňováním na nebezpečné předměty a situace. Pokud se drobný úraz stane, je dítě ošetřeno přímo v mateřské škole.

– Pokud se stane větší úraz, rodiče a vedení školy jsou neprodleně informováni o zdravotním stavu dítěte. V případě potřeby je přivolána lékařská pomoc.

– Školním úrazem není úraz, který se stane dětem cestou do nebo z MŠ.

– Při prvním vstupu do MŠ má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn.,

že se rodiče s učitelkami domluví na nejvhodnějším postupu.

– Do MŠ mohou rodiče přivést pouze zdravé děti, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce!   Trvalý kašel, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Nemocné děti se necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další děti v kolektivu a i na učitelky.

– Personál školy nepodává dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, spreje proti rýmě, apod.

– Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivou zprávu o zdravotním stavu dítěte, např. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!

– Výskyt každého infekčního onemocnění či vší hlásí rodiče ihned.

– Po každé nemoci přinesou rodiče lísteček od lékaře, nebo vyplní prohlášení (k dispozici ve třídách), že je dítě zdravé a lékař mu povolil vstup do kolektivu.

– Při náhlém onemocnění dítěte v MŠ jsou rodiče telefonicky informováni a jsou povinni dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout.

– Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu počasí (sluneční záření, mráz, vítr, ..).   Pokud to podmínky nedovolují (inverze), s dětmi nevycházejí.

– V celém objektu MŠ je zákaz kouření i elektronických cigaret.

– Osobní věci dětí přinesou rodiče označené, předejde se tak záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatnových skříňkách (nebo polička + sáček) označených značkou dítěte. Doporučujeme dát dětem i náhradní spodní prádlo či ponožky.

– Z bezpečnostních důvodů, je zakázáno, aby děti nosily místo přezůvek pantofle, a je důležité, aby rodiče kontrolovali stav obuvi (ošoupaná podrážka či utržený pásek jsou bezpečnostním rizikem).

– Nedávejte dětem do školky řetízky nebo dlouhé náušnice – nebezpečí zranění.

– Každý pátek si rodiče odnesou domů pyžama a oblečení ze šatny na vyprání. MŠ zajišťuje pravidelnou výměnu ručníků a lůžkovin – podle rozpisu, nebo častěji (podle potřeby).

– Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník:

 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky.
 2. informuje telefonicky vedení školy.
 3. řídí se postupem doporučeným MŠMT – tj. obrátí se na městský úřad, který je podle § 15zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, povinen zajistit dítěti neodkladnou péči.
 4. případně se obrátí na Policii ČR – § 43 zákona č. 283/1991 Sb. o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, každý má právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

Učitelka si nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V té době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.

RODIČE NEMOHOU ODVÁDĚT DÍTĚ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY BEZ VĚDOMÍ UČITELKY!!

 

 

 1. b) Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství či násilí

– Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně věku a schopnostem seznamovány s touto problematikou a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

– V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci monitoring vztahů mezi dětmi v třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

 

 1. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1. a) Zacházení dětí s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

– Učitelky mateřské školy dbají na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalším majetkem mateřské školy.

– Za veškeré osobní věci přinesené z domova (hračky, šperky, apod.) mateřská škola neručí

 1. b) Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy

– Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a předání dítěte učitelce mateřské školy, pro převzetí dítěte a převlečení před odchodem z mateřské školy, nebo po dobu jednání s učitelkami mateřské školy týkajícího se vzdělávání dítěte. V jiných případech pouze po dohodě s vedením školy.

– Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásit tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

– Psi a jiná zvířata nemají do školy přístup.

 

 1. PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ

 zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci

– všichni se řídí Školním řádem mateřské školy a dodržují při vzájemném styku pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

 1. POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ A STÍŽNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

– Podněty, připomínky řeší zákonní zástupci se svými třídními učitelkami. Učitelky informují zástupkyni ředitele.

– Případnou stížnost předá zákonný zástupce osobně či zašle zástupkyni ředitele pro MŠ. Stížností se zástupce ředitele neodkladně zabývá a snaží se ji objektivně řešit a vyřídit. O stížnosti se vede záznam, je informován i ředitel školy. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů. – Není-li problém vyřešen, teprve poté zákonný zástupce podává stížnost řediteli školy, posléze zřizovateli.

 1. 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 2. a) Místo zveřejnění školního řádu

– nástěnky v šatnách dětí

 

 1. b) Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

– Rodiče dětí seznámí s obsahem školního řádu vedení školy na zahajovacích schůzkách, popřípadě pedagogické pracovnice nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

– Zaměstnance s ním seznámí na poradě, konané v měsíci srpnu, zástupkyně ředitele pro MŠ, nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem při jejich nástupu do zaměstnání.