ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Projekty

MAP IV.

Vážení rodiče a přátelé školy,
informujeme Vás o zapojení naší školy do projektu MAP IV.
Informace_o zapojení školy do MAP IV


eTwinning 


Platforma eTwinning je iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je umožnit spolupráci mezi evropskými vzdělávacími institucemi. Jedná se o projekty, při kterých žáci využívají digitální technologie a díky nim spolupracují s partnerskými školami z evropských zemích. Děti se zapojí do mezinárodní komunikace
a zvýší se jejich digitální kompetence. Výuka se díky projektu eTwinning stává inovativní a získává evropský rozměr. Více informací zde: https://www.etwinning.cz/

projekt: Kulinarisches Erbe Europas
Cílem projektu Kulinarisches Erbe Europas je zdokonalovat dovednosti žáků v německém jazyce
a informačních a komunikačních technologií. Děti založí virtuální restauraci, vyměňují si recepty a vytvoří on-line kuchařku. Díky zahraniční spolupráci se děti zábavnou formou blíže seznámí s kulturními rozdíly a podobnostmi v jiných evropských zemích, odkud pocházejí partnerské školy. Žáci si rozšíří slovní zásobu a vyzkouší si komunikaci v německém jazyce jinak než ve výuce. Díky spolupráci na společných tématech získají nové přátele ze zahraničí.
V říjnu jsme jsme si představili mezinárodní tým. Budeme pracovat s žáky z Polska, Francie a Řecka. Náš první úkol byl vytvořit si svého Avatara a napsat několik vět o sobě. Avatary jsme tvořili v aplikaci Bitmoji
a umístili v aplikaci Padlet do Twinspace. Potom jsme komentovali, lajkovali a seznamovali se. Foto
V průběhu listopadu jsme si představili žáky ostatních partnerských škol a seznámili jsme se s městy, ve kterých se nacházejí. Foto Spolupracujeme s dětmi z polské Wroclawi, z francouzského města Martignas sur Jalle a z řeckého města Tyrnavos. Foto Naším hlavním úkolem pro tento měsíc bylo vytvořit logo projektu. Použili jsme aplikace Word Art Cloud Creator a Canvu. Foto Z vytvořených log jsme vybrali jedno, které bude reprezentovat naši školu. Foto Na začátku příštího měsíce proběhne mezinárodní hlasování o vítězném logu. Které asi vyhraje?

projekt: Find a new friend
Cílem projektu Find a new friend je rozvíjet zábavnou formou vyjadřovací schopnosti v anglickém jazyce. Děti si budou dopisovat s žáky ze zahraničí, vytvoří vánoční a velikonoční přání, představí naše město a naší školu. Děti si rozšíří slovní zásobu a uvědomí si význam angličtiny jako prostředku mezinárodní komunikace.
Během listopadu k nám dorazily první dopisy psané anglicky z partnerské Základní školy Pavla Horova v Bratislavě. Dopisy psaly děti ze čtvrté třídy, a tak nám třeťákům se na první pohled zdály těžké. Společně jsme si je přečetli a seznámili se s bratislavskými dětmi. Čtení dopisů bylo velkým dobrodružstvím, při kterém jsme objevovali nová anglická slova. FOTO


OP JAK, VÝZVA Č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Vážení rodiče a přátelé školy,
informujeme Vás o zapojení naší školy do projektu.
Šablony – publicita – plakát
Šablony OP JAK – Počaply


Dotace na podporu činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů působících na MŠ a 1. stupni ZŠ

Vážení rodiče a přátelé školy,
informujeme Vás o zapojení naší školy do projektu.
Národní sportovní agentura – logo

MAP III.

Vážení rodiče a přátelé školy,
informujeme Vás o zapojení naší školy do projektu MAP III.
Informace o zapojení školy do MAP III.

Vážení rodiče a přátelé školy,
informujeme Vás o aktualizaci dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III., CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004, který je financován z OP VVV.

Tyto dokumenty aktualizují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.
Dokumenty jsou uveřejněny na webu projektu MAP tomto odkaze: http://www.mapberoun.cz/dokumenty-k-pripominkovani/

Připomínkovat zveřejněné dokumenty lze prostřednictvím elektronického Google formuláře v termínu do 8.10. 2023: MAP_Připomínkovací řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 10/2023 (google.com)
Následně budou dokumenty předloženy Řídicímu výboru MAP ke schválení na jednání dne 24.10.2023.
Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!
Realizační tým projektu MAP III.


Digitalizace škol

Investice přispívá na vybavení žáků digitálními
technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních
kompetencí a na prevenci digitální propasti.
Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.
NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU
NPO_173_A_PDP-2022-2024
NPO_174_B_DUP-2022-2023
NPO_soucasne_173-174_2022-2023
NPO_172_Distanc_vyuka-2020


MAP II.

Vážení rodiče a přátelé školy,
informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Beroun v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.
Dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách projektu na tomto odkaze: http://www.mapberoun.cz/k-pripominkovani/.
Případné připomínky lze uplatnit do 11.9.2022 prostřednictvím formuláře dostupného na odkaze: MAP_Připomínkové řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 09/2022 (google.com).
Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!


ŠABLONY III: ZŠ A MŠ KRÁLŮV DVŮR – POČAPLY REG.Č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020990

ŠABLONY III – plakát
ŠABLONY III – informace o projektu


Doučování žáků

Realizace doučování z národního plánu obnovy
DOUČOVÁNÍ – plakát


ŠABLONY II. – ZŠ A MŠ POČAPLY CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015247

ŠABLONY II – plakát
ŠABLONY II – INFORMACE O PROJEKTU