ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Zápis

Obrázek hodin ze školky

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/24

  • zápis se koná v ředitelně MŠ Plzeňská 89.

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr- Počaply, Tyršova 136, okres Beroun, příspěvková organizace

Kritéria přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/24

  1. Děti s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu, dle věku dítěte od nejstarších po nejmladší, narozené do 31.8. 2020  (zákonný zástupce dítěte má shodné místo trvalého pobytu s přihlašovaným dítětem).
  1. Děti s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu, dle věku dítěte od nejstarších po nejmladší, narozené do 31.8. 2020

Spádový školský obvod je určen místem trvalého bydliště dítěte

Vymezení školských obvodů pro zápis do mateřských škol ve školním roce 2023/24 jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č.4/2021 ze dne 25.3.2021 a to takto:

Spádový školský obvod ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292, Králův Dvůr tvoří celé území města Králův Dvůr

Spádový školský obvod ZŠ a MŠ Králův Dvůr- Počaply, Tyršova 136, Králův Dvůr tvoří celé území města Králův Dvůr

Zápis se uskuteční osobním předáním přihlášky a dalších dokumentů v úterý 9.5. a ve čtvrtek 11.5. od 13 do 17 hodin v ředitelně MŠ Počaply – Plzeňská 89.

24.4. bude aktivován rezervační systém, https://zspocaply.reservando.cz/, kde si vyberete čas, který vám vyhovuje k předání přihlášky a dokumentů.

Přihláška bude připravena v polovině dubna zde ke stáhnutí a následnému vyplnění.

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které je řádně očkováno.

Po přijetí žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých dětí podle registračních čísel bude zveřejněn 26.5. na webu MŠ a na vývěsce u MŠ.

Do MŠ může být přijato pouze dítě řádně očkované. Od dětského lékaře si vyžádejte potvrzení o očkování dítěte. Mudr. Mašková a Mudr. Kasl mají od nás připravené formuláře. Patříte-li k jinému lékaři, stáhnete a vytisknete si přílohu, kterou dáte potvrdit lékaři.

Připomínáme povinnost předškolního vzdělávání dětí, která se vztahuje na děti narozené od 1.9. 2017 do 31.8. 2018.

Jste povinni dítě přihlásit k docházce do MŠ ve své spádové oblasti. Pokud dítě navštěvuje jinou MŠ, může tam dítě zůstat, ale vy nám musíte nahlásit, že dítě plní předškolní vzdělávání jinde (konkrétně kde).

Podmínky pro přijímání dětí

Mateřská škola má 9 tříd s celodenním provozem. Kapacita je 197 dětí. Čtyři třídy jsou v budově MŠ Plzeňská 89, jedna třída v budově Plzeňská 104 a na odloučeném pracovišti na Preislerově náměstí jsou čtyři třídy. Do mateřské školy se přijímají děti od 3 do 6 let. Zápis do MŠ je v měsíci květnu. Děti se přijímají i v průběhu školního roku, pokud se uvolní místo a dítě bylo u řádného zápisu. Adaptační dobu lze upravit individuálně po vzájemné dohodě mezi třídní učitelkou a rodiči. Nejmladší děti z důvodu adaptace navštěvují MŠ první týden v září pouze na dopoledne.

Všeobecné informace k zápisu – jak probíhá zápis a vše s ním související

Přihláška do MŠ

Přihlášku si stáhnete na webových stránkách, vytisknete a vyplníte. Na zadní stranu přihlášky můžete napsat jméno kamaráda věkově blízkého vašemu dítěti či zařízení, které dítě nyní navštěvuje pro následné rozdělování dětí do tříd.

Trvalé bydliště dítěte

Dítě musí mít trvalý pobyt v Králově Dvoře. Budeme mít k dispozici výpis z Evidence obyvatel. Vy žádné potvrzení dokládat nemusíte.

Věk dítěte 

O pořadí rozhoduje věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění, od nejstarších po nejmladší narozené do 31.8. 2020. Mohou být zapsány i děti narozené do 31.12 2020. Děti narozené po 31.12. 2020 nebudou zapsány. 

Očkování dítěte

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením §34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Žádost pouze v jedné MŠ v Králově Dvoře

Zákonní zástupci se dostaví k zápisu pouze do jedné MŠ v Králově Dvoře, kterou preferují. Nová vyhláška o spádovosti zaručí přijetí stejně starých dětí v obou mateřských školách, ale neukládá povinnost přijetí v MŠ, kam podáváte přihlášku. Místo může být nabídnuto v druhé MŠ, pokud tam kapacita nebude naplněna.

Doložení dokumentů

Rodiče využijí možnosti osobního předání přihlášky, při zápisu předloží rodný list dítěte a svůj OP, cizinci předloží pas. Veškeré potřebné dokumenty je nutné doložit v době zápisu do MŠ.

Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách a vývěsce u MŠ 26.5.

V souladu s §36 odst.3) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tuto možnost mají rodiče dne 23.5. od 10 do 11,30 hodin v ředitelně MŠ. Je potřeba telefonicky domluvit přesný čas návštěvy (telefon 739 284 890)

Nepřijatým bude zasláno „Nepřijetí“ doporučeně, hned po zveřejnění přijatých dětí.

Rozhodnuto musí být do 30 dnů.

 

Povinnost předškolního vzdělávání

Povinnost předškolního vzdělávání se týká dětí, které dosáhnou do 31.8. pěti let.

I letos platí povinnost předškolního vzdělávání, které má formu pravidelné denní docházky, v rozsahu minimálně 4 hodin denně. Povinnost vzdělávání není ve dnech, kdy jsou prázdniny. Veškeré podmínky ohledně povinné předškolní výchovy jsou zakotveny ve školním řádu dané mateřské školy.

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, kdy dítě dovrší pěti let. Nyní se týká dětí narozených od 1.9. 2017 do 31.8. 2018. Pokud dítě nepřihlásíte, vystavujete se problémům a pokutě.

Povinné předškolní vzdělání se vztahuje na všechny občany České republiky i na občany cizí národnosti, kteří na území ČR pobývají déle jak 90 dní.

Dítě může plnit povinné předškolní vzdělávání i v soukromé mateřské škole, která je zapsaná v rejstříku škol, pokud si ji rodič zvolí. Potom jste povinni spádové MŠ tuto skutečnost neprodleně nahlásit.

V odůvodněných případech se může dítě vzdělávat individuálně, dítě je evidováno ve spádové MŠ. Musí být v této školce zapsáno. Zákonní zástupci musí pak podat písemnou a odůvodněnou žádost nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, tedy do konce května. Dítě se pak musí zúčastnit ověření úrovně znalostí a očekávaných výstupů vycházejících z RVP pro předškolní zařízení.

Veškeré dotazy prosím směrujte raději na emailovou adresu školky skolka@zspocaply.eu  nebo telefonicky – zástupkyně ředitele pro MŠ Daniela Horáková 739 284 890

Dokumenty ke stažení:

1. Žádost o přijetí do MŠ

2. Evidenční list pro dítě v MŠ + vyjádření lékaře a rodičů