ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Školní psycholožka


Mgr. Ludmila Sotáková

Poskytuje zdarma psychologické služby dětem, rodičům a pedagogickým
pracovníkům naší školy. Úlohou psychologa je podporovat psychickou pohodu dětí,
přispívat ke zdravým vztahům ve škole a pozitivnímu klimatu školy.
Na konzultaci se můžete objednat osobně nebo telefonicky na tel.: 608 359 675.
Můžete také napsat na školní email: sotakovaludmila@zspocaply.eu
Bez předchozího objednání je možno využít konzultační hodiny každé pondělí od 11.30 do 13.00 hodin.


Žákům poskytuje školní psycholog své služby například, když…:
– je trápí osobní problémy (smutek, strach z něčeho, tréma, úzkost, vztek, problémy s kamarády, s rodiči…)
– neví, jak řešit problémy se spolužáky
– něco se s nimi děje a nerozumí tomu
– chtějí najít svoje silné stránky, mít více odvahy, posílit svoje sebevědomí
– nejde jim učení tak, jak by si přáli nebo jak si myslí, že by jim mohlo jít
– jsou přesvědčení, že se k nim ve škole někdo chová nevhodně (spolužáci, učitelé, jiní zaměstnanci školy)
– doma se něco děje a nemají se komu svěřit (hádky rodičů, konflikty se sourozenci)
– potřebují si s někým popovídat a neví s kým

Rodičům poskytuje:
– konzultace vhodného výchovného přístupu
– nabízí psychologickou podporu během dospívání dětí – při hledání způsobů, jak s nimi efektivně
komunikovat, jak nastavovat doma pravidla ohledně školy, domácí přípravy, kamarádů
nebo moderních technologií
– když mají pocit, že jejich děti něco trápí a neví si s tím rady
– pomáhá také zorientovat se v potřebách dítěte během náročných rodinných/životních situací rodiče
a v případě potřeby zprostředkovává péči dalších specialistů

Ve třídách:
– pravidelně nebo jednorázově realizuje programy a aktivity na podporu rozvoje
socio-emočních dovedností dětí, zdravých vztahů ve třídě a spolupráce.
 

Aby dětem mohly být služby poskytovány, je potřeba písemný
generální souhlas zákonného zástupce s činností školního psychologa.
V případě, že jste vyjádřili písemný nesouhlas, není školní psycholog oprávněn služby
vašemu dítěti poskytovat a v době těchto aktivit bude žák přemístěn do jiné třídy.

Pro individuální práci s dítětem, udělují rodiče písemný
individuální souhlas s činností psychologa.
Pokud psychologa vyhledá samo dítě, jsou mu při prvním setkání představeny služby
školního psychologa a podmínky, za jakých jsou služby poskytovány. Následně je rodič
telefonicky kontaktován za účelem získání písemného souhlasu. (Konkrétní podmínky
jsou uvedeny v generálním a individuálním souhlasu s činností školního psychologa,
bližší informace v případě potřeby poskytne šk. psycholog).


V rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP):
– ve spolupráci s dalšími členy školního poradenského pracoviště vytváří koncepci
poskytování poradenských služeb ve škole a přispívá k prevenci školní neúspěšnosti
– při své činnosti dodržuje etické principy práce školních psychologů, i příslušné legislativní normy,
informace získané během konzultací jsou považovány za důvěrné.


V případě akutních psychických potíží
, kdy není školní psycholog k dispozici, je možné obracet se
na krizové linky: pro děti – Linka bezpečí – tel.: 116 111 (nonstop), www.linkabezpeci.cz
nebo Dětské krizové centrum – tel.: 777 715 215, www.ditekrize.cz
pro rodiče – www.rodicovskalinka.cz, tel.: 606 021 021 (Po-čt: 9-21 h, pá: 9-17 h).


Kontakt:
Mgr. Ludmila Sotáková,
tel.: 608 359 675,
sotakovaludmila@zspocaply.eu