ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Učivo

Stručný obsah učiva

Obsah učiva vychází ze ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ a MŠ Králův Dvůr Počaply „ZVON“ Zvládnout, Vědět, Objevovat, Naslouchat Č.j.205/2007.

UČIVO ONLINE

Aplikace sloužící k distanční výuce a k ukládání
některých výukových materiálů, úkolů apod.

Povinně volitelné předměty (PVP)

Povinně volitelné předměty jsou nabízeny pro 7., 8. a 9. ročník.
Rozdělení žáků do jednotlivých povinně volitelných předmětů je dle kritérií:

  • zájmu ze strany žáka
  • dle personálních možností školy
  • kapacitních možností daného předmětu

Pro školní rok 2021/2022 jsou nabízeny tyto volitelné předměty:

Sportovní hry se zaměřením na judo – Mgr. Karel Dvořák
Vzdělávací obsah volitelného předmětu Sportovní výchova navazuje na některé výstupy předmětu Tělesná výchova a rozšiřuje ho svým specifickým zaměřením na JUDO.

Informatika – Ing. Michal Špiryt

Matematická praktika – Mgr. Mirka Šedivcová
Procvičování a zdokonalování matematických dovedností
nad rámec obsahu běžných vyučovacích hodin.

Technická praktika – Mgr. Renata Nádvorníková
Procvičování manuální zručnosti a tříbení technického myšlení.
Tento předmět se vyučuje zejména v dílnách.

Anglická konverzace – Mgr. Hana Heroldová
Doporučeno pro žáky 8. a 9. tříd.

Literárně dramatický seminář – Mgr. Lenka Jindráková
Doporučeno pro žáky 8. a 9. tříd.
Hlavním tématem bude příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka na střední školu
(větné jazykové rozbory, základní pravopisné jevy…) Přiblížit žákovi představu o úlohách,
které jsou použity v přijímací zkoušce. Práce s různými literárními texty. Tvořivá činnost
s literárním textem (dramatizace, pantomima, dialogy, monology). Vedení k vlastní tvorbě
literárního textu. Součástí bude i tvůrčí psaní (např. vytváření vlastních článků
do „novin“, „časopisů“.) Zážitkové poslechy, videa od známých spisovatelů.

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

V případě doporučení specializovaného pracoviště – Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo Speciální pedagogické poradny (SPC) třídní učitel vypracovává pro žáka individuální plán vzdělávání (IVP) a po schválení ze strany rodičů se s žákem pracuje při hodinách individuálně.
Dále škola zřizuje hodiny NÁPRAVY PORUCH UČENÍ – ped. intervence, předmět spec. ped. péče aj.
Ve školním roce 2021/2022 máme 9 asistentů pedagoga, kteří pomáhají žákům s začleněním ve výuce.
Dále škola nabízí doučování, které vedou naši pedagogové.

Výchovná poradkyně: Mgr. Barbora Kédlová,
email: kedlovabarbora@zspocaply.eu

Vývojové poruchy učení: Mgr. Romana Vinšová,
email: vinsovaromana@zspocaply.eu

Školní psycholožka: Mrg. Ludmila Sotáková,
tel.: 608 359 675, email: sotakovaludmila@zspocaply.eu