ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Učivo

Stručný obsah učiva

Obsah učiva vychází ze ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ a MŠ Králův Dvůr Počaply „ZVON“ Zvládnout, Vědět, Objevovat, Naslouchat Č.j.205/2007.

UČIVO ONLINE

Aplikace slouží  jako uložiště některých výukových materiálů,
úkolů apod., zejména při distanční výuce.

Povinně volitelné předměty (PVP)

Povinně volitelné předměty jsou nabízeny pro 7., 8. a 9. ročník.
Rozdělení žáků do jednotlivých povinně volitelných předmětů je dle kritérií:

  • zájmu ze strany žáka
  • dle personálních možností školy
  • kapacitních možností daného předmětu

Vedení školy nabízí pro školní rok 2022-2023 tyto povinně-volitelné předměty:
Z organizačních důvodů je nabídka volitelných předmětů rozdělena na ročníky.

Nabídka pro 7. a 8. ročník – výuka vždy ve středu

sportovní hry se zaměřením na judo – Mgr. Karel Dvořák
informatika – Mgr. Petra Kalašová
technická praktika – Mgr. Renata Nádvorníková
matematická praktika  1 – Mgr. Mirka Šedivcová
anglická konverzace 1 –
Mgr. Hana Heroldová

Nabídka pro 9. ročník – výuka vždy v pondělí

literárně dramatický seminář (zaměřeno na Čj) – Mgr. Lenka Jindráková
matematická praktika  2 – Mgr. Tomáš Procházka
anglická konverzace 2 –
Mgr. Hana Heroldová

Sportovní hry
Vzdělávací obsah volitelného předmětu Sportovní výchova navazuje na některé výstupy
předmětu Tělesná výchova a rozšiřuje ho svým specifickým zaměřením na JUDO.

Informatika
Prohlubování znalostí a dovedností spojených s využitím výpočetní techniky.

Matematická praktika 1
Pro žáky 7. a 8. tříd – procvičování a zdokonalování matematických
dovedností nad rámec obsahu běžných vyučovacích hodin.

Matematická praktika 2
Pro žáky 9. třídy – procvičování a zdokonalování matematických dovedností
nad rámec obsahu běžných vyučovacích hodin s důrazem na přípravu
na přijímací zkoušky na střední školu.

Technická praktika
Procvičování manuální zručnosti a tříbení technického myšlení.
Tento předmět se vyučuje zejména v dílnách.

Anglická konverzace 1
Pro žáky 7. a 8. tříd k prohloubení komunikačních schopností v anglickém jazyce.

Anglická konverzace 2
Pro žáky 9. tříd k prohloubení komunikačních schopností v anglickém jazyce.

Literárně dramatický seminář – Mgr. Lenka Jindráková
Doporučeno pro žáky 9. tříd.
Hlavním tématem bude příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka na střední školu
(větné jazykové rozbory, základní pravopisné jevy…) Přiblížit žákovi představu o úlohách,
které jsou použity v přijímací zkoušce. Práce s různými literárními texty. Tvořivá činnost
s literárním textem (dramatizace, pantomima, dialogy, monology). Vedení k vlastní tvorbě
literárního textu. Součástí bude i tvůrčí psaní (např. vytváření vlastních článků
do „novin“, „časopisů“.) Zážitkové poslechy, videa od známých spisovatelů.

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

V případě doporučení specializovaného pracoviště – Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo Speciální pedagogické poradny (SPC) třídní učitel vypracovává pro žáka individuální plán vzdělávání (IVP) a po schválení ze strany rodičů se s žákem pracuje při hodinách individuálně.
Dále škola zřizuje hodiny NÁPRAVY PORUCH UČENÍ – ped. intervence, předmět spec. ped. péče aj.
Ve školním roce 2022/2023 máme 13 asistentů pedagoga, kteří pomáhají žákům s začleněním ve výuce.
Dále škola nabízí doučování, které vedou naši pedagogové.

Problematikou se zabývá naše Školské poradenské pracoviště.

Kontakty na jednotlivé specializované zaměstnance jsou na webové stránce školy v části – Školské poradenské pracoviště.