ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr – Počaply, Tyršova 136

Učivo

Stručný obsah učiva

Obsah učiva vychází ze ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ a MŠ Králův Dvůr Počaply „ZVON“ Zvládnout, Vědět, Objevovat, Naslouchat Č.j.205/2007,
který je dostupný na webových stránkách školy na záložce Ke stažení/Dokumenty.

UČIVO ONLINE

Aplikace slouží  jako uložiště některých výukových materiálů,
úkolů apod., zejména při distanční výuce.

Povinně volitelné předměty (PVP)

Povinně volitelné předměty jsou nabízeny pro 7., 8. a 9. ročník.
Rozdělení žáků do jednotlivých povinně volitelných předmětů je dle kritérií:

  • zájmu ze strany žáka
  • dle personálních možností školy
  • kapacitních možností daného předmětu

Vedení školy nabízí pro školní rok 2023-2024 tyto povinně-volitelné předměty:
Z organizačních důvodů je nabídka volitelných předmětů rozdělena na ročníky.

Nabídka pro 9. ročník  – výuka ve středu – doporučujeme s ohledem na přijímací zkoušky
Literárně dramatický seminář (zaměřeno na Čj) – Mgr. Lenka Jindráková
Matematická praktika 2 – Mgr. Tomáš Procházka
lze v pololetí změnit (prohodit, dle možnosti skupiny…)

Nabídka jen pro 7. a 8. ročník – výuka ve středu, doporučeno hl. 8. roč.
Matematická praktika 1 – Mgr. Mirka Šedivcová

Nabídka pro 7., 8. a 9. ročník – výuka ve středu
Sportovní hry se zaměřením na judo – Mgr. Karel Dvořák
Informatika – Mgr. Petra Kalašová
Technická praktika – Mgr. Renata Nádvorníková
Anglická konverzace (doporučeno pro jazykově zdatné) – Bc. Svobodová Jana
Zdraví a první pomoc – Mgr. Kristýna Slomková

Sportovní hry
Vzdělávací obsah volitelného předmětu Sportovní výchova navazuje na některé výstupy
předmětu Tělesná výchova a rozšiřuje ho svým specifickým zaměřením na JUDO.

Informatika
Prohlubování znalostí a dovedností spojených s využitím výpočetní techniky.

Matematická praktika 1
Pro žáky 7. a 8. tříd – procvičování a zdokonalování matematických
dovedností nad rámec obsahu běžných vyučovacích hodin.

Matematická praktika 2
Pro žáky 9. třídy – procvičování a zdokonalování matematických dovedností
nad rámec obsahu běžných vyučovacích hodin s důrazem na přípravu
na přijímací zkoušky na střední školu.

Technická praktika
Procvičování manuální zručnosti a tříbení technického myšlení.
Tento předmět se vyučuje zejména v dílnách.

Anglická konverzace – doporučeno pro jazykově zdatné
K prohloubení komunikačních schopností v anglickém jazyce.

Literárně dramatický seminář
Hlavním tématem bude příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka na střední školu
(větné jazykové rozbory, základní pravopisné jevy…) Přiblížit žákovi představu o úlohách,
které jsou použity v přijímací zkoušce. Práce s různými literárními texty. Tvořivá činnost
s literárním textem (dramatizace, pantomima, dialogy, monology). Vedení k vlastní tvorbě
literárního textu. Součástí bude i tvůrčí psaní (např. vytváření vlastních článků
do „novin“, „časopisů“.) Zážitkové poslechy, videa od známých spisovatelů.

Zdraví a první pomoc
Předmět nabízí přehled o hlavních zásadách a postupech poskytování první pomoci.
Po jeho absolvování by žák měl být schopen v případě potřeby první pomoc poskytnout.
Dále bude jeho úkolem seznámit studenty se základy zdravého životního stylu – fyzické zdraví,
psychická pohoda, sociální začlenění a stravování. Žák bude rozvíjet odpovědnost za své zdraví
a uplatňovat získané znalosti ve vlastním životě.

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

V případě doporučení specializovaného pracoviště – Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo Speciální pedagogické poradny (SPC) třídní učitel vypracovává pro žáka individuální plán vzdělávání (IVP) a po schválení ze strany rodičů se s žákem pracuje při hodinách individuálně.
Dále škola zřizuje hodiny NÁPRAVY PORUCH UČENÍ – ped. intervence, předmět spec. ped. péče aj.
Ve školním roce 2023/2024 máme 14 asistentů pedagoga, kteří pomáhají žákům s začleněním ve výuce.
Dále škola nově nabízí služby školního sociálního pedagoga a posílenou pozici kariérového poradce, zaměřenou na individuální konzultace.

Problematikou se zabývá naše Školské poradenské pracoviště, kontakty na jednotlivé
specializované zaměstnance jsou na webové stránce školy v části – Školské poradenské pracoviště.